+421 (0)905 469 050
Adresa predmetu dražby

Krížna ulica č.248, 930 39 Zlaté Klasy, Slovensko

Predmet dražby

-    parcela registra “C“ č. 442/2 o výmere 176 m2, zastavané plochy a nádvoria,
-    parcela registra “C“ č. 442/3 o výmere 113 m2, zastavané plochy a nádvoria,
-    parcela registra “C“ č. 442/4 o výmere 79 m2, zastavané plochy a nádvoria,
-    stavba súp. č. 248,  na parcele registra “C“ č. 442/4, rodinný dom,
-    stavba bez súp. č. na parcele registra “C“ č. 442/3, vedľajšia stavba,

zapísaný na LV č. 1239, vedený Okresným úradom Dunajská Streda –katastrálny úrad, k. ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom, Krížna ul., súpisné č. 248, parcela č. 442/4, k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda

POPIS STAVBY

Ohodnocovaný rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Rodinný dom je samostatne stojaci objekt v uličnej zástavbe pôvodných rodinných domov označený súpisným číslom 248, na Krížnej ulici v obci Zlaté Klasy, na pozemku, parcela č. 442/4, k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda. Telefonický kontakt na vlastníka nehnuteľnosti bol v čase obhliadky nezistený, vlastník nedisponuje telefónom.

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a jedno podkrovie, je nepodpivničený objekt a má základný pôdorys v tvare obdĺžnika. 1. nadzemné podlažie je prístupné samostatným vstupom vo východnej fasáde rodinného domu. Týmto vstupom sa dá dostať do zádveria. Zo zádveria je obývacia izba, z ktorej je chodbou prístupná temer celá dispozícia rodinného domu. V západnej časti dispozície sa nachádza kuchyňa, WC, kúpeľňa a komora. Z obývacej izby je prístupné schodisko vedúce do 2. nadzemného podlažia. Toto podkrovné podlažie pozostáva zo štyroch samostatných izieb. Dve sú oknmi orientované na východ a dve na západ. Izby sú prístupné chodbou, ktorá tvorí komunikačnú os tohto podlažia. Celkovo má tento rodinný dom päť izieb, dve chodby, kúpeľňu, WC, zádverie, komoru  a kuchyňu.

Technické a konštrukčné riešenie

Základy sú zhotovené ako základové pásy z betónu, podmurovka je DT tvárnic. Obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 450 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú v celom objekte zhotovené z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke do 150 mm. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako monolitické, železobetónové, nad podkrovím ako drevený obklad upevnený na krov sedlovej strechy, resp. podhľad z dosák SKT. Vnútorné omietky sú zhotovené na báze MVC – hladká. Krov sedlovej strechy je vytvorený s drevených hranolov s jednoduchým latovaním. Krytina je zhotovená z pálených keramických škridiel zn. Tondach. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené tiež z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch akrylátovej omietkovej zmesi na jadro z omietky MVC. Vnútorné omietky sú zhotovené na báze MVC – hladká. Schody sú zhotovené ako železobetónové, monolitické s povrchom z cementovej mazaniny. Vstupné dvere sú zhotovené ako drevené, rámové, pôvodné. Interiérové dvere v objekte sú pôvodné na báze DT, v plechových zárubniach - hladké plné alebo zasklené. Okná sú na celom objekte zhotovené ako drevené, zdvojené s izolačným dvojsklom. Na oknách sa nachádzajú plastové žalúzie. Povrchy podláh obytných miestností sú riešené ako plávajúce laminátové parkety a podlahy v priestoroch sanity a kuchyne sú zhotovené z keramickej dlažby. V rodinnom dome sa nachádza rozvod z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, svetelná a motorická elektroinštalácia a kameninové potrubie kanalizácie smerujúce do verejného rozvodu. Vykurovanie domu je zabezpečené teplovodným kúrením s plechovými radiátormi, zdroj vykurovania je kotol plyn (WC – 1.NP). TÚV je zabezpečená zo zásobníka TÚV (WC – 1.NP).  Rodinný dom má bleskozvod. V ohodnocovanom objekte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu:

Kúpeľňa                               - WC Combi, elektrický zásobníkový ohrievač TÚV
Kúpeľňa                               - umývadlo, rohová plastová vaňa, pákové nerezové batérie
Kuchyňa                         - šporák s rúrou P/E, nerezový drez, páková nerezová batéria, digestor, kuchynská linka na báze DT – 7,000 b.m. 

Opis stavu predmetu dražby

Ide o bežne opotrebený, pomerne nový rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku a spôsobu vyhotovenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti som aj pri stanovení rozpočtových ukazovateľov a ďalej aj koeficientu polohovej diferenciácie postupoval tak ako je uvedené v tomto posudku. Dom je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá  bežnému štandardu, veku jednotlivých častí a platným technickým normám. Dom je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Tento objekt bol na základe podkladu poskytnutého zadávateľom (Kolaudačné rozhodnutie, vydané obec Zlaté Klasy, pod č. Z 2007/178-003, zo dňa 20.03.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2007 – kópia) a odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 2007. Vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom je pomerne nový, v dobrom technickom stave, opotrebenie som stanovil odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 100 rokov,

pripravovaná
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
1. obhliadka
2. obhliadka
Dražba
Typ
Prvá opakovaná dražba
Miesto dražby:
Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84
920 01 Hlohovec
Slovensko

Súbory

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH