+421 (0)905 469 050
Adresa predmetu dražby

Pozemok, parcela č. 938, k. ú. Lúka, obec Lúka (pred predmetom dražby), 916 33 Lúka, Slovensko

Predmet dražby

-    parc. reg. ,, C,, č. 938 o výmere 24926 m2, Trvalé trávne porasty

zapísaný na LV č. 531 vedený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom  -  katastrálny odbor, okres Nové Mesto nad Váhom , obec Lúka,  katastrálne územie Lúka

Opis predmetu dražby

Pozemok sa náchádza pri meandri ramena Váhu v oblastoi pravidelne zatopovanej vodou z Váhu. V mieste nie sú vybudované inžinierske siete. Prístup je po štrkovej komunikácii, Pozemky sú zarastené náletovými drevinami.  Dialnica je vzdialená asi 300-400m od pozemku. Obec Lúka je vzdialená asi 1km. Pozemok je mimo zastavané územie obce Lúka. Podľa prehlásenia zástupcu vlastníka údajne na pozemku bol plán vybudovať golfové ihrisko. Podľa informácií starostu obce Lúka v predmetnom  mieste pozemmku nie je vypracovaný územný plán, hoci Obec Lúka má územný plán vypracovaný. Zároveň mňa upozornil, že miesto je pravidelne zatápané povodňami. Pozemok je čiastočne situovaný za protipovodňovým valom. Projekt podľa vyjadrenia zástupcu vlastníka pozemku sa v súčasnosti nedarí realizovať. Výmera oceňovaného pozemku nie je dostatočne veľká  /cca 2,4ha/na výstavbu golfového ihriska. Na výstavbu golfového ihriska je treba plochu okolo 80-100ha. Výmera ocenovaného pozemku je málo významná, i keď pripúšťam mohla by byť významná pre získavanie vody na zavlažovanie rastlinstva a údržbu golfového ihriska. Všeobecne golfové ihriská nie sú príliš ziskovou investíciou.

Opis stavu predmetu dražby

Pozemok je momentálne nevyužívaný a je zarastený náletovými drevinami. Iné využitie sa dá predpokladať.
Zátopová oblasť, tesná blízkosť ramena Váhu, protipovodňový val, blízkosť dialnice.

pripravovaná
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
1. obhliadka
2. obhliadka
Dražba
Typ
Dražba
Miesto dražby:
Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84
920 01 Hlohovec
Slovensko

Súbory

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH