+421 (0)905 469 050
Adresa predmetu dražby

ul. Na Hriadkach č. 43, súpisné č. 5266, Devínska Nová Ves, Slovensko

Predmet dražby

 - pozemok na parcele registra „C“  č. 1798/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2,
 - pozemok na parcele registra „C“  č. 1798/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  163 m2,
  -pozemok na parcele registra „C“  č. 1799 – záhrady o výmere 249 m2,
  -pozemok na parcela registra „C“  č. 1800 – záhrady o výmere 86 m2,
  - stavba súp. č. 5266  na parcele registra „C“ č. 1798/1, Na hriadkach 43.

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 615, vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, k. ú. Devínska Nová Ves, obec Bratislava – m. č. Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV

Opis predmetu dražby

Rodinný dom, ul. Na Hriadkach č. 43, súpisné č. 5266, k. ú. Devínska Nová Ves

Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným. Rodinný dom je samostatne stojaci objekt v uličnej zástavbe pôvodných rodinných domov na ulici Na Hriadkach č. 43, v mestskej časti Devínska Nová Ves.

Dispozičné riešenie

Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Zo severnej strany objektu, je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Týmto vstupom je prístupná chodba, z ktorej je smerom západným prístupná prechodná kuchyňa a z nej jedna izba orientovaná oknom na západ. Smerom južným je z chodby prístupné WC a kúpeľňa, z ktorej sa dá dostať do komory. Z chodby je prístupná ešte jedna izba, umiestnená vo východnej časti rodinného domu. Rodinný dom má celkom dve izby, kuchyňu, chodbu, WC, kúpeľňu a komoru.

Opis stavu predmetu dražby

Základy sú zhotovené ako základové pásy z betónu s podmurovkou z lomového kameňa, bez hydroizolácie. Obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú v celom objekte zhotovené z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako drevené s doskovým záklopom a povrchovou úpravou z omietky MVC na rabitzové pletivo. Strecha objektu je sedlová, s dreveným krovom a jednoduchým latovaním. Krytina šikmej strechy je zhotovená z pôvodných dvojdrážkových keramických škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené tiež z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch na striekaného Brizolitu. Okná a sú na celom objekte zhotovené ako drevené, zdvojené, pôvodné. Dvere sú na báze DT v plechových zárubniach – hladké plné alebo zasklené, vstupné dvere sú drevené, latkové. V rodinnom dome sa nachádza rozvod z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, svetelná a motorická elektroinštalácia, plynovod a rozvod kanalizácie z kameninového potrubia smerujúci do verejného rozvodu. Vykurovanie domu je zabezpečené lokálnymi plynovými kachľami, ohrev TÚV je zabezpečený prietokovým plynovým ohrievačom TÚV. Rodinný dom nemá bleskozvod.

 

Vybavenosť 1. nadzemného podlažia

Obytné miestnosti              -              podlahy PVC, kachle na plyn – 2 ks (nefunkčné)

Kuchyňa                              -              podlahy PVC, príprava napojenia kanalizácie, plynu, vody a elektroinštalácie

-             kachle na plyn – 1 ks (nefunkčné)

Kúpeľňa                                              -               keramický obklad do výšky 1,50 m, keramická dlažba, umývadlo, plechová smaltovaná vaňa

               pôvodné nerezové batérie – 2 ks

WC                                        -              keramická dlažba, WC Combi

Komora                                -              podlahy PVC, prietokový plynový ohrievač TÚV

 

Ide o starý, veľmi opotrebený a úplne zdevastovaný rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku, a spôsobu vyhotovenia a nedostatočnej údržby.

Vydražiteľ znáša náklady na vypratanie domu v plnom rozsahu.

pripravovaná
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
1. obhliadka
2. obhliadka
Dražba
Typ
Dražba
Miesto dražby:
Priestory spoločnosti AkčnýDom, s.r.o ,Pribinova 84
920 01 Hlohovec
Slovensko

Súbory

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH