Adresa predmetu dražby

1928, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovensko

Predmet dražby

- stavba s. č. 1928 na parcele reg. „C“ č. 2503 - dom,
- parcela reg. „C“ č. 2503 vo výmere 574 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. „C“ č. 2506/3 vo výmere 235 m2 – Ostatné plochy,


evidované Okresným úradom Nové Zámky, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 2219 pre okres Nové Zámky, obec Dvory nad Žitavou a kat. úz. Dvory nad Žitavou

Opis predmetu dražby

Rodinný dom, Hlboká cesta č. 57, súpisné č. 1928, parcela č. 2503, k.ú. Dvory nad Žitavou, obec Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky

Rodinný dom je murovaný, podpivničený objekt s jedným podzemným a s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare písmena L. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov na Hlbokej ceste č. 57 v obci Dvory nad Žitavou, označený súpisným číslom 1928, postavený na pozemku, parcela č. 2503, k.ú. Dvory nad Žitavou, obec Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky. 

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, je podpivničený a má základný pôdorys v tvare Písmena L. Zo západnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu a z východnej strany je orientovaný vstup zo záhrady (cez terasu a do suterénu). V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti – predsieň, chodba, päť  izieb, kuchyňa, kúpeľňa a WC. V 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti – garáž, kotolňa, práčovňa, dielňa, chodba a dva sklady.

Technické a konštrukčné riešenie

Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia a 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Priestory kúpeľne s WC a kuchyne majú steny obložené keramickým obkladom. Stropy nad 1. podzemným podlažím a nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené z monolitického železobetónu. Schody sú zhotovené z monolitického železobetónu s povrchom z keramickej dlažby. Krov šikmej strechy je zhotovený z drevených hranolov s jednoduchým latovaním a plným záklopom – strecha je sedlová. Krytina šikmej strechy je zhotovená z betónových škridlí – Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietky na báze umelých látok. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako Drevené - eurohranol. Interiérové dvere sú na báze DT v plechových zárubniach (1.PP), resp. obložkové s dyhovaným povrchom (1.NP). Okná sú v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými žalúziami. Vráta garáže sú z tvrdého dreva v ráme – otváravé. Povrchy podláh obytných a komunikačných priestorov sú riešené ako laminátové plávajúce parkety, povrchy podláh kuchyne sú sú zhotovené z keramickej dlažby a podlahy v priestoroch kúpeľne a WC sú zhotovené z keramickej dlažby. Vykurovanie objektu je teplovodné s doskovými plechovými radiátormi. Ako zdroj vykurovania slúži elektrický kotol (1.PP-kotolňa) a ako zdroj TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač TÚV (1.PP-kotolňa). V rodinnom dome sa nachádza rozvod plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod plastového potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia. V objekte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu:

Kúpeľňa s WC          - umývadlo, sprchový kút, rohová vaňa, práčkový ventil
WC                          - WC Combi
Kuchyňa                  - kuchynská linka 10,00 b.m., porcelánový drez x2, varná doska s rúrou E/E, digestor
Kotolňa                    - elektrický kotol, elektrický zásobníkový ohrievač TÚV
Práčovňa                 - WC Combi, sprchový kút, umývadlo, práčkový ventil

 

Opis stavu predmetu dražby

Ide o dostatočne udržiavaný, novší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca a verbálnej informácie od vlastníka nehnuteľnosti daný do užívania v roku 1990. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o pomerne nový, dostatočne udržiavaný objekt, opotrebenie znalec stanovil odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2090. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu určuje v percentách.

pripravovaná
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
1. obhliadka
2. obhliadka
Dražba
Typ
Dražba
Miesto dražby:
Priestory dražobnej spoločnosti, Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84
920 01 Hlohovec
Slovensko
niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH