+421 (0)905 469 050
Adresa predmetu dražby

Uhorské 132, 985 25 Uhorské, Slovensko

Predmet dražby

nehnuteľnosti  zapísaný na LV č. 557 vedený Okresným úradom Poltár  -  katastrálny odbor, v katastrálnom území Uhorské, obec Uhorské, okres Poltár a to:

- parcela registra „C“ číslo 187/3, o výmere 278 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ číslo 187/4, o výmere 122 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ číslo 187/5, o výmere 150 m2 , záhrady, 
- parcela registra „C“ číslo 187/6, o výmere 50 m2 , záhrady,
- stavba s. č. 132, na parcele registra „C“ číslo 187/4, rodinný dom,

Opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby

pripravovaná
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
1. obhliadka
2. obhliadka
Dražba
Typ
Miesto dražby:Súbory

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH