Adresa predmetu dražby

Trenčianska 77/9, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko

Predmet dražby

LV  č. 2308  vedenom na Okresnom úrade Ilava- katastrálny odbor, okres  Ilava, obec Nová Dubnica , katastrálne územie Nová Dubnica:

  • byt č. 112, na 1.p., vchod č. 9, v bytovom dome s. č. 77, postavenom  na parc. reg „C“ č. 1192/1, na parc. reg „C“ č. 1192/2, na parc. reg „C“ č. 1192/3 –obytný dom
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 41/7138- in.,

na LV č. 2449 vedenom na Okresnom úrade Ilava- katastrálny odbor, okres  Ilava, obec Nová Dubnica, katastrálne územie Nová Dubnica:
- parcela reg „C“ č. 1192/3  o výmere 436 m2, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 41/1606- in.

Opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby

pripravovaná
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
1. obhliadka
2. obhliadka
Dražba
Typ
Miesto dražby:Súbory

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH