+421 (0)905 469 050
Adresa predmetu dražby

Plavecký Peter č. 126, 906 35 Plavecký Peter, Slovensko

Predmet dražby

na LV č. 556,nehnuteľnosti evidované  Okresným úradom Senica – katastrálny odbor, okres Senica, obec Plavecký Peter , kat. územie Plavecký Peter a to:


LV č. 556:

-   byt č. 11, na 2.p., vchod 2, v bytovom dome s. č. 126, na parc. reg. ,,C“ č.  3655/18 – 12 bytová jednotka 

             -    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na    príslušenstve
             
8473/100 000-in.

Opis predmetu dražby

Byt č. 11, k.ú. Plavecký Peter, Obec Plavecký Peter, Okres Senica
Popis sa týka len bytového domu a skutočností, ktoré boli zistené pri obhliadke z exteriéru. Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza je murovaný dom s tromi nadzemnými podlažiami a jedným polozapusteným podzemným podlažím. Strecha objektu je plochá s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí exteriérová omietka na báze umelých látok, ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom, vstupná brána do domu je taktiež plastová s izolačným dvojsklom. Schodisko je monolitické železobetónové so stupňami z liateho terazza. Vzhľadom na to, že znalcovi nebola umožnená obhliadka bytu, predpokladá, že zariadenie bytu je typové v pôvodnom stave.
Vypočítaná podlahová plocha 68,60 m2.
Počet izieb: 3

Opis stavu predmetu dražby

Dom bol podľa predložených dokladov dokončený a daný do užívania v roku 1965. Dom je v dobrom technickom stave, jeho údržba bola dobrá. Dobu životnosti bytového domu stanovujem na základe použitého materiálu, technológií, údržby a odborného odhadu stavu PDŽ na 100 rokov.

aktuálna
Najnižšie podanie 38100,00 €
Minimálne prihodenie 500,00 €
Dražobná zábezpeka 5000,00 €
1. obhliadka
18.10.2022 o 11:00 hod.
2. obhliadka
31.10.2022 o 11:00 hod.
Dražba
03.11.2022 o 10:00
Typ
Dražba
Miesto dražby:
Priestory Hotela Barbakan, Štefániková 11, /kongresová miestnosť na prízemí/.
Trnava
Slovensko

Súbory

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH