+421 (0)905 469 050
Adresa predmetu dražby

1467 , Banská Štiavnica, Slovensko

Predmet dražby

nehnuteľnosti evidované Okresným úradom  Banská Štiavnica– katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6646 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, kat. úz. Banská Štiavnica ako:

         -   pozemok parc. reg. „C“ č. 6176/1 o výmere 273 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,   
         -   pozemok parc. reg. „C“ č. 6198 o výmere 33 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,
         -   pozemok parc. reg. „C“ č. 6199/1 o výmere 261 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,

         -   stavba súp. č. 1467  postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 6176/1 - rodinný dom,

          a nehnuteľnosti evidované Okresným úradom  Banská Štiavnica – katastrálny odbor na liste vlastníctva č.                       1946, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, kat. úz. Banská Štiavnica ako:

         - pozemok parc. reg. „C“ č. 6199/3 o výmere 262 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,
          v 5/12-inách.   
     

 


 

Opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby

pripravovaná
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
1. obhliadka
2. obhliadka
Dražba
Typ
Miesto dražby:Súbory

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH