Služby spoločnosti.

Dražobná činnosť.

Hlavným a najzákladnejším predmetom podnikania obchodnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o. je organizovanie dobrovoľných dražieb, a teda dražieb mimo núteného výkonu rozhodnutia v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2003. Spoločnosť Aukčný Dom, s.r.o. je oprávnená vykonávať organizovanie a realizáciu dobrovoľných dražieb na základe koncesnej listiny vydanej 5. februára 2003 pod č. Žo – 2003/03678/4/H21. V súvislosti s organizáciou dobrovoľných dražieb poskytujeme komplexný právno-poradenský servis, v rámci ktorého zabezpečujeme diskrétnosť, maximálnu právnu ochranu a rýchle a efektívne napĺňanie požiadaviek klienta. Silnou stránkou spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o. je dlhoročná práca a prax v oblasti vykonávania dobrovoľných dražieb. Naša spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov komplexné služby v oblasti organizovania a realizovania dražieb a s tým súvisiace pridružené služby ako sú: • odobratie a zabezpečenie predmetu leasingu • uverejňovanie ponuky dražby • informovanie o realizácii a konaní dražby • dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu aj mimo výkonu rozhodnutia • poradenská činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb • vypracovanie znaleckých posudkov • osobná návšteva dlžníkov. Pre klientov zabezpečujeme organizáciu dobrovoľných dražieb: • hnuteľného majetku • nehnuteľného majetku • podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky • pohľadávok a ostatných majetkových práv. Opierame sa o prepacovaný systém inzercie, ktorá okrem štandardného uverejňovania zákazky v printových médiách a na predplatených realitných portáloch, zahŕňa aj oslovovanie konkrétnych záujemov z databázy našej spoločnosti.

Vymáhanie pohľadávok.

Aukčný Dom, s.r.o. zabezpečuje svojim klientom komplexný servis v oblasti súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Našim cieľom je ušetriť klientom čas i finančné náklady, ktoré sú so správou a vymáhaním pohľadávok úzko prepojené. V rámci správy pohľadávok ponúkame našim klientom aj možnosť odkúpenia pohľadávok. Neuhradené dlhy našich klientov preberieme do vlastnej správy a korektne spracujeme, čím ochránime klientovo dobré meno. Tím našich odborníkov si kladie za cieľ zabezpečiť úhradu neuhradených pohľadávok našich klientov bez ohrozenia ich dobrých obchodných vzťahov a dobrého mena ich spoločností. Neplatiacich zákazníkov kontaktujeme prostredníctvom písomných upomienok, telefonicky alebo formou osobných návštev. Okrem toho využívame i moderné nástroje správy pohľadávok, akými nepochybne sú upomienky prostredníctvom e-mailu alebo textových správ. Spravovanie pohľadávok našou spoločnosťou poskytuje našim klientom lepší peňažný tok a časovú flexibilitu, vďaka ktorej sa môžu naplno venovať predmetu svojho podnikania.

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH